Mini Kimono

  • $19.90
Design

Mini Kimono Earrings

Material: Polymer Clay

Size: Top to bottom 4cm